O naší družině

... aneb volný čas našich dětí.

 

Provozní doba, kontakty

 Pondělí – pátek 7.00 - 7.40, 11.40–16.15 h

 

 

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na 70,- Kč za měsíc. První platba: období září-prosinec, druhá platba leden-červen (příp. dle domluvy leden-březen, třetí platba duben-červen). 
Otevřeli jsme tři oddělení školní družiny.
 

 

 

 I. oddělení
vychovatelka: Eva Jašková

II. oddělení
vychovatelka: Tamara Kalábová

III. oddělení
vychovatelka: Mgr. Alice Růžičková

E-mailový kontakt: skola zavin skolavinicnesumice.cz

Školní družina: 731969433
Základní škola: 544250956, 739054724, 739042943
Školní jídelna: 739042946

č. školního účtu pro zasílání poplatku za pobyt ve ŠD: 2800844008/2010

č. účtu pro zasílání stravného: 2100844007/2010


 Školní družina 2019/2020

 

 Dokumenty  
ŠVP ŠD ZDE
Pravidla pro přijímání žáků do školní družiny

ZDE

 Vnitřní řád školní družiny  ZDE 
 Dodatek - úplata  ZDE

 

 

 

Organizace družiny

     Hlavním posláním naší školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. ŠD je součástí ZŠ. Řídí se vnitřním řádem školní družiny, se kterým byli rodiče seznámeni během měsíce září. Pro svoji činnost družina využívá jednu místnost pro odpočinkové chvíle, výtvarné, dramatické a pohybově nenáročné aktivity. Ke sportovním hrám je využívána tělocvična a přilehlé školní hřiště.

 

Práci ve školní družině vede v každém oddělení jedna vychovatelka, která má na starosti maximálně 30 přihlášených žáků. Žáci se mohou do ŠD přihlásit na základě písemné přihlášky. Přednostně jsou bráni žáci z nižších ročníků. Odchod žáků ze ŠD je realizován na základě záznamů o docházce a v přihlášce. Jiný způsob odchodu je možný pouze na základě písemné omluvenky.

 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách: září až prosinec, leden - červen. Výše úplaty je stanovena předem.

 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.

 Odpočinkové činnosti: klidné hry na koberci, četba, poslech CD, stolní hry, omalovánky, stavebnice, dramatizace pohádek.

 Rekreační činnosti: slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky (soutěže, míčové hry, atletika, využití drobného sportovního nářadí).

 Zájmové činnosti: výtvarné a pracovní činnosti (práce s papírem, textilem, přírodními materiály), dramatická a hudební výchova (dramatizace pohádek, poslechové činnosti, zpěv).

 Estetická činnost: udržování pořádku v ŠD, péče o rostliny v celé škole, výzdoba prostor školy, úprava nástěnek.

Příprava na vyučování: formou hádanek, rébusů, didaktických her, soutěží a výchovně vzdělávacích programů na počítači.

 

);