Školní rok 2015-2016

Šumické divoženky

V souvislosti se 13O. výročím založení naší školy jsme se zaobírali i historií naší i okolních obcí. Vybrali jsme si Viničné Šumice, Kovalovice a Pozořice.

Víte, že byste mohli potkat ve Viničných Šumicích divoženky? Udržuje se stará pověst, že v dřívějších dobách bývaly v lese „Na Skalkách“ divé ženy, které někdy vycházely z lesa a dožadovaly se po lidech pracujících na poli různé pomoci. Jednou tam také oral jeden šumický sedlák. Chtěl pole doorat, a tak se trochu zdržel. Když na zvoničce zaklinkal zvonek poledne, vyšla z lesa mladá žena a zamířila k němu. V ruce nesla velikou polámanou dřevěnou lopatu. Zaprosila ho slovy: „Hospodářisko, sprav mi to lopatisko, donesu ti koláčisko jako to lopatisko.“

Sedlák se řeči podivil, ale usedl a lopatu nožem spravil. Žena s lopatou zase odešla, ale za chvíli se vrátila a přinesla mu veliký tvarohový koláč. Poděkoval, ukousl z koláče, ale co to? Z koláče neubylo. Hned ho napadlo, že to nebyla obyčejná žena, ale divoženka. Poněvadž slýchával od starých lidí, že je lépe se divoženkám vyhnout a darů od nich nepřijímat, koláče více nejedl. Když přijel domů, šel hned na poradu ke knězi do Pozořic. Ten mu řekl, že dobře učinil a že se koláče jedině zbaví, když ho podrobí rybám. Sedlák tak učinil a příhoda s divoženkou a koláčem minula pro něho beze škody.

V rámci projektu jsme také hledali původ erbových znaků, významné osobnosti a zvyky, které jsou spojené s významnými událostmi. Shodli jsme se na tom, že mnoho pověstí známe z povídání od našich rodičů a prarodičů, kteří k naší obci mají velmi hluboký vztah. Nemuseli jsme ani chodit daleko. Naše paní Mazlová umí vyprávět s láskou a nadšením o životech místních, o vinohradech, jejichž udržování stálo velké úsilí a námahu, o tradicích, které jsou důležitou součástí našeho běžného života.

Hana Kleisová

Záložka do knihy spojuje školy

Záložka do knihy spojuje školy

Stalo se dobrou tradicí na naší škole, že se každoročně se všemi žáčky účastníme česko-slovenského projektu "Záložka do knihy spojuje školy". Jejím organizátorem je Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě. Cílem je vhodně podpořit a naladit děti k četbě knih a navázat přátelské vztahy se slovenskými partnery.

Vyhlášené téma podpořilo u žáčků rozvoj kreativity, fantazie a zájem o práci s informacemi. Aby byly záložky co nejvýstižnější, děti listovaly v encyklopediích, atlasech, knihách s bajkami. Při vlastní tvorbě tak získaly z používané literatury mnoho užitečných rad, nápadů a informací. Doplňujícím programem bylo poznání Slovenska a internetová prezentace partnerské školy.

Věříme, že naše záložky si našly svoje místo v knihách slovenských kamarádů, že je potěší a budou jim inspirací k četbě. K záložkám jsme přidali publikaci o ČR, fotografie a informační letáčky o naší škole, zpravodaje obce, srdečné dopisy našich dětí a drobné dárečky pro radost. Bylo příjemné zjistit, že cíl smysluplného projektu byl naplněn.

Jsme rádi, že jsme se mohli opět účastnit.

Tamara Kalábová

„Moravský kras - báječná procházka“ (projekt žáků 5. ročníku)

    Během září jsme se my, páťáci, formou tematické výuky seznamovali s tématem Ochrana přírody. V prvním bloku jsme poznávali nejbližší chráněné území Hynčicovy skály. V dalším jsme se pak snažili pochopit, jak funguje ochrana přírody v ČR a v bloku posledním - největším - jsme pronikali do tajů CHKO Moravský kras. Faktem je, že někdy to byla docela zábava a jindy zase velká dřina. Ale když už jsme byli nabití tou spoustou zajímavých informací, byla by velká škoda je nevyužít. Uspořádali jsme proto celoškolní výlet do Moravského krasu, a to konkrétně do jeskyně Balcarka a starší děti se vydaly i k propasti Macocha. Příprava výletu není žádná velká sranda, je to docela zodpovědnost. Museli jsme si rozdělit role (co kdo udělá před výletem a na co se jako průvodce specializuje), napsat objednávku, provést předběžnou kalkulaci, rozpočítat cenu na každého žáka školy, vytvořit informace k výletu, shromáždit a utřídit si informace, které jako průvodci Moravským krasem musíme znát a také se zbavit ostychu.

    27. října nastal den D a stali jsme se průvodci. Každá naše skupinka si vzala na starost jednu třídu a seznamovala ji se zajímavostmi a reáliemi z této chráněné oblasti. Hovořili jsme například o krasu obecně a jeho jeskynním systému, Karlu Absolonovi, paleontologii, vysvětlovali, jak odlišíme vrápence od netopýra, samozřejmě také o Macoše, její hloubce a velmi vzácné rostlině kruhatce, jejíž výskyt je v ČR evidován pouze v této propasti. No a nesměly chybět také pověsti O divožence z Balcarky a známá pověst, jež dala Macoše její jméno. Uteklo to všechno nějak rychle a než jsme se nadáli, byli jsme už zase doma. Unavení, vyřízení, ale spokojení a šťastní, že jsme to dokázali.

Klára Konečná

Den otevřených dveří v naší škole

           je neklamným znamením, že Vánoce se blíží, zvláště,  když odpoledne následují dílny s příslušnou tematikou. Škola se otevírá pro veřejnost hlavně proto, abychom se pochlubili, jak se nám ve škole daří a jak je to u nás hezké. Přicházejí příbuzní a přátelé školy našich žáčků, a také rodiče, kteří se rozhodují o nejvhodnější škole pro své předškoláčky. Letos přišli maminky a tatínkové nejen tradičně zkontrolovat dítka v první či druhé třídě, ale hojná byla účast i ve výuce páté třídy. Nejvíce překvapila paní učitelka ve třetí, která autenticky předvedla spojení výuky se životem, a nejenže si oblékla medicínský bílý plášť pro téma Zubařská, ale také patřičně šišlala, jakože po ztrátě části chrupu, což jí někteří rodiče uvěřili.

Odpolední dílničky přinesly nový prvek, a to tvoření duševní. Naše současné děti byly velmi nepříjemně zaskočeny, když zjistily, že součástí dílen je i výuka matematiky a ještě víc je dostal fakt, že je tam nechceme. Matematická dílna byla určena především pro rodiče, aby se seznámili s metodou výuky profesora Hejného a utvořili si představu, jak je také možné uchopit výuku počtů. Další dílny už byly ryze tradiční, tvořili jsme ozdůbky, krabičky, dekorace a hlavně jsme se s dětmi i rodiči potkali jinak, příjemněji. Jak často maminky říkaly, když si spokojeně stříhaly a lepily a zdobily: „Tady je opravdu pohoda.“

Miriam Lerchová

Krátké zprávy z podzimního dění ve škole

V září zahájilo činnost naše Školní poradenské centrum. Zajišťujeme poradenskou, diagnostickou a metodickou činnost. Máme kvalitní diagnostické nástroje, společně si pohovoříme o dalším postupu, navrhneme konkrétní práce ve škole i v domácím prostředí. Samozřejmostí jsou pravidelné konzultace, skupinová a individuální péče po vyučování i v rámci výuky.

Našim nejmladším, prvňáčkům, jejich paní učitelka připravila zajímavé akce. Navštívili své kamarády v naší školce a společně zhlédli divadelní představení maňáskového divadla Šikulka. V říjnu zavítali do šumické knihovny, kde si s paní Puklovou povídali o známých pohádkách, luštili hádanky a dostali hezký dárek s diplomem. Na závěr byli pasováni na čtenáře. V říjnu jeli společně s naší mateřskou školou do slavkovského muzea na pořad „Poprvé do muzea…“.

Všechny třídy se zúčastnily besedy s příslušníkem Armády české republiky, diskutovalo se o krizových situacích, bezpečnosti, ochraně státu a osob.

Na konci září celá škola vyrazila na výlet do jeskyně Balcarka. Co tomu předcházelo, se můžete dozvědět z článku paní učitelky Kláry Konečné.

Již tradičně jsme vyráběli záložky pro slovenskou školu (více v článku paní učitelky Tamary Kalábové).

Na konci září nejstarší děti z kroužku flétny velmi rády zahráli našim jubilantům v šumické sokolovně.

V říjnu jsme sbírali starý papír, a to nejen naše děti, ale mnozí šumičtí spoluobčané. Děkujeme, díky vám všem jsme mohli nakoupit dětem odměny, různý materiál a vybavení do tříd.

Druháci a třeťáci se uvolnili při „Bubnohrátkách“. Vybili přebytečnou energii, hráli si na zvířátka, rytmem je vyjadřovali a předváděli si je.

Ve středu 18. listopadu jsme pořádali Den otevřených dveří (více v článku paní učitelky Miriam Lerchové).

V sobotu před první adventní nedělí jsme se zúčastnili rozsvěcení vánočního stromu a předvedli krátký kulturní program.

Nejstarší žáčci již tradičně zavítali do nižších tříd školy a do školky jako Mikuláš a jeho pomocníci. Nadělovalo se, zpívalo, říkaly se básničky a taky se hodně slibovalo.

Prázdninový denní tábor Vědecké léto - v naší škole

Aprílové jaro v naší škole aneb i kočkám je u nás dobře :-)

 

Vyhodíte je dveřmi a ony se vrátí oknem....                       Dneska to byla nůďa....

To mě ta škola dneska unavila...                                        A paní učitelka byla k nakousnutí...           

 

A tato turistka přijela s dětmi autobusem z Kovalovic a snažila se dostat do školy...

       

 

Noc s Andersenem v pátek 1. 4. 2016

 

Začátek: v pátek 1. dubna 2016 v 17.00
Konec: v sobotu 2. dubna 2016 v 8.00
Děti budou potřebovat: spací pytel, karimatku či nafukovací lehátko, polštářek, ručník, pyžamo, přezůvky, také pastelky, nůžky Nedávejte, prosím, dětem zbytečně moc jídla, večeři zajistíme. Uvítáme ale buchty či jiné dobroty ke společné k snídani…

 


Zápis do 1. ročníku šk. roku 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Viničné Šumice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace v souladu s ustanovením §  36 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňuje seznam přijatých žáků pod přiděleným registračním číslem v přijímacím řízení. Seznam zde.

Děkujeme všem rodičům za důvěru, kterou nám projevili tím, že své dítě zapsali do naší školy. Těšíme se na setkání s dětmi nejprve v dubnu, na přípravce pro předškoláky, pak v květnu na první schůzce s rodiči.  Obzvláště se těšíme na prvňáčky 1. září a na společné chvíle strávené v naší škole.
Vaše paní učitelky

Zápis do 1. ročníku - ve středu 20. ledna 2016, od 13.00 do 17.00 hodin

 

Co je u nás nového? Děkujeme zřizovateli, naší obci Viničné Šumice, za podporu.

Máme nový nábytek ve školce a nové šatny ve škole

 

 

Porovnejte sami: nyní

dříve

               

 

 

 

);