Září

ZÁŘÍ

Český jazyk

Český jazyk: Opakování učiva třetího ročníku.

Čítanka: Záhada sedmi klíčů. Jak jsem byl samostatný. Medaile pro hrdinu.

Sloh: Opakování učiva třetího ročníku. Jak vzniká příběh.

Matematika

Aritmetika: Opakování – čísla do 1 000. Znázorňování a rozvinutý zápis. Porovnávání a zaokrouhlování. Pamětné sčítání a odčítání. Násobení a dělení.  Písemné sčítání a odčítání. Násobení a dělení čísly 10, 100 a jejich násobky.

Geometrie: Opakování – geometrické pojmy. Bod a přímka. Úsečka a lomená čára. Polopřímka a opačné polopřímky. Rovnoběžky a různoběžky.

Vlastivěda

Naše vlast: 1. Česká republika.  2. Život v demokratickém státě  3. Kraje a krajská města. Opakování I. Česká republika

Anglický jazyk

Welcome back! Slovní zásoba z Happy house a Happy street 1. Pozdravy. Čísla do 20. Abeceda.Reakce na známé otázky a pokyny z 3. roč.: What are these? They´re… How do you spell?

Přírodověda

Živá a neživá příroda. Voda. Vzduch. Světlo a teplo. Půda. Podmínky pro život.