O naší základní škole

Osmnáct kilometrů východně od Brna směrem na Vyškov, jen malý kousek od bývalého slavkovského bojiště, leží obec Viničné Šumice. Jméno obce se zřejmě odvíjí od vinic, které ji z části obklopují. V obci žije přibližně 1250 obyvatel. Zde, v srdci Drahanské vrchoviny a Dyjskosvrateckého úvalu, stojí na kopci pod kamennými terasami vinohradů naše škola. Okolí tu máme nádherné a škola si s ním v ničem nezadá. Na první pohled sympatická historická budova, v šedesátých letech rozšířena dostavbou, zaběhem posledních deseti let průběžně opravovaná, nyní zateplená, s novou půdní nástavbou nabízí dětem uvnitř útulné prostory pro školáky i předškoláky. V pěti třídách prvního až pátého ročníku se u nás učí okolo 115 dětí z naší obce a od sousedů z Kovalovic. Snažíme se dětem vytvořit klidné a vstřícné prostředí s téměř rodinnou atmosférou. Dbáme na to, aby každé dítě dostalo svůj prostor podle svých možností, předpokladů, schopností a zájmů. Chceme, aby se každé dítě u nás mohlo dále vyvíjet v tom, pro co má přirozený talent a zlepšovat se v činnostech a oblastech, kde má naopak své slabiny.

Ve všech ročnících se u nás žáci učí podle našeho vlastního školního vzdělávacího plánu.
Od prvního ročníku vyučujeme anglický jazyk.

V naší škole převažuje vstřícná, přátelská, téměř rodinná atmosféra. Každý žák je respektován jako osobnost, jehož individuální schopnosti, předpoklady a zájmy se snažíme rozvíjet. Díky tomu, že se všichni známe, daří se nám řešit projevy rizikového chování. Právě nedostatek anonymity je zárukou, že by se případný negativní jev podchytil hned v začátku a byl vyřešen.

Ve škole pracuje kroužek flétny, keramiky, anglického jazyka, Věda nás baví, Včelaříci.

Děti mohou chodit do náboženství v rámci nepovinného předmětu.

Naše školní poradenské centrum se věnuje žákům, kteří potřebují pomoc a podporu. Díky kvalitním diagnostickým nástrojům dokážeme určit, zda, jak a komu je třeba poskytnout podporu u nás ve škole a které odešleme na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Idindividuální přístup je u nás samozřejmostí. Počítáme se spoluprací rodiny, rodiče jsou pro nás rovnocenným partnerem.
Procvičujeme nejen učivo z českého jazyka, ale také techniku čtení, porozumění obsahu textu, cvičíme komunikační schopnosti, pozornost, prostorové vnímání, sluchovou percepci a prostorovou představivost.
Během školního roku si zpestřujeme běžné školní dny mimořádnými celoškolními akcemi v naší škole i mimo ni, jezdíme na exkurze, do divadel, na výlety, naši žáci vystupují na akcích obce při různých příležitostech (setkání jubilantů, výstavy, vítání občánků, atd.). Pro žáky organizujeme kurz plavecké výuky v plavecké škole ve Vyškově, pořádáme besedy, navštěvujeme zajímavá místa, účastníme se výukových programů.

Projekty v základní škole

Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: Šablony Viničné Šumice

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000994

Celkové způsobilé výdaje projektu (dotace): 1 148 146,00

Publicita ZDE.

 

Doučování žáků škol  „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Jedná se cílenou podporu žákům; předcházení školní neúspěšnosti, přispívá k vyrovnání nerovností. Nabízíme prostor na docvičování, opakování a upevňování učiva.

  1. realizace podzimního Národního plánu doučování (realizováno v období září–prosinec 2021),
  2. realizace programu doučovaní je realizován z Národního plánu obnovy (realizace leden–srpen 2022),
  3. realizace programu Doučování (realizace září-prosinec 2022),
  4. Doučování (01-08 2023)
  • Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
  • aktivity doučování jsou od 1. 1. 2022 financovány z Nástroje pro oživení a odolnost EU

Publicita :

https://skolavinicnesumice.cz/wp-content/uploads/2022/02/priloha_997425400_4_Priloha4_MSMT-Plakat-A4-k-publicite-NPO-scaled.jpg

Speciální pedagog ve škole

Tato pozice je financována z financí MŠMT – NFN pro žáky s podpůrnými opatřeními. Naše paní speciální pedagožka umí dětem a rodičům ve spolupráci s ostatními učiteli pomoct, poradit a ukázat cestu nastaveným systémem podpůrných opatření. Propracovaný systém diagnostiky, který jsme vybudovali v naší škole, je ojedinělý a pomáhá jak dětem s různými obtížemi tak žákům nadaným.

Školní psycholog

Díky zapojení do spolupráce s PPP Brno je našim dětem, rodičům i zaměstnancům ve škole k dispozici a ku pomoci paní psycholožka.

Les ve škole

Již několik let jsme zapojeni do projektu environmentálního vzdělávání. Děti z 1.-5. ročníku jsou patrony Ještědského pralesa. Projekt podporuje ve výuce badatelské prvky.

Zapojení v MAP Šlapanice

Naši pedagogové a vedení školy se účastní DVPP, pokračuje sdílení dobré praxe ve školních družinách a další aktivity, včetně různých soutěží.

Celostátně organizované soutěže

Žáci pátého ročníku se účastnili matematické olympiády, dvě děti postoupily do okresního kola (umístění do 12. místa z devadesáti účastníků).

Sazka olympijský víceboj

Každoročně se účastníme a plníme sportovní aktivity.

 

WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. (charitativní projekt Ivany a Pavla Tykačových)

Spolupracujeme v projektu Obědy pro děti.

 

O naší mateřské škole

Mateřská škola je umístěna v přízemí dostavby základní školy, která byla vystavěna zhruba v 60. letech. Ve stejném podlaží se nachází také školní kuchyně. Školu obklopuje zahrada s několika ovocnými stromy. Děti využívají na zahradě soustavu průlezek, pískoviště, skluzavku, je zde dřevěný domek na hračky. V budově mateřské školy se nachází šatny a sociální zázemí, dvě třídy a prosklený pavilon, kde se na dobu odpočinku dětí rozkládají lehátka a je využíván na zájmové a pohybové aktivity dětí. Vybavení mateřské školy je standardní, děti mohou využívat počítač, máme dostatek náčiní a nářadí pro sport. Mateřská škola je v integraci se základní školou, je dvoutřídní, navštěvují ji zpravidla děti 3 – 6 leté a děti s odkladem školní docházky. Kapacita naší MŠ je 34 dětí.

Jaká jsme mateřská škola?

Poznáváme živou a neživou přírodu v jejím přirozeném prostředí.

Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, zdravé životosprávě.

Umožňujeme dětem poznávání obce, ve které žijí a jejího blízkého okolí. Navštěvujeme zajímavá místa a významné budovy obce.

Nabízíme pohybové aktivity a zdravý pohybový rozvoj.

Při vzdělávání uplatňujeme metody přímého pozorování, individuální přístup. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z RVP PV

Vedeme děti k lásce ke knihám, zajímavým příběhům a výtvarnému umění.

Umožňujeme dětem poznávání lidových zvyků a tradic.

Nejstarším dětem nabízíme edukativně – stimulativní skupiny, ve kterých jsou připravovány na vstup do základní školy.

Nabízíme tvoření v keramice.

Ve výtvarném kroužku se děti seznamují s různými výtvarnými technikami.

V pohybově – hudebním kroužku se děti věnují zpěvu, jsou vedeny ke kultivovanému pohybovému projevu.

Nabízíme logopedickou péči přímo v našem zařízení.

Navštěvujeme divadla nebo pořádáme představení v naší mateřské škole.

Pořádáme návštěvy environmentálních zařízení.

Úzce spolupracujeme se Základní školou Viničné Šumice.

 

Naše tradice v mateřské škole

Lampionový průvod – děti s rodiči projdou vesnicí, lampiony si svítí na cestu a společně se podívají na ohňostroj, který průvod ukončí.

Advent (Mikuláš, andělé a čerti ve školce – ve spolupráci se žáky základní školy, pořádáme pro děti Mikuláše, Rozsvěcení vánočního stromu – společná akce MŠ, ZŠ u OÚ při příležitosti rozsvěcení obecního vánočního stromu, Posezení u vánočního stromečku – společně s rodiči prožíváme předvánoční chvíle u vánočního stromečku, Vánoce, vánoce přicházejí – předvánoční a vánoční lidové zvyky, vyrábíme ovečky na výzdobu betlému pod skalou, účast na výstavě betlémů.

Maškarní ples – zábava plná her a tancování.

Noc s Andersenem – společně přespíme v mateřské škole, posloucháme pohádky a příběhy.

Vítání jara – vynášení Smrtky a vítání jara u místního potoka.

Velikonoce – hledání velikonočních vajíček se zajíčkem na zahradě školky, velikonoční lidové zvyky.

Čarodějnice – čarodějnický rej plný tance a zábavy.

Oslava svátku maminek – maminkám zazpíváme, zatančíme a předáme dáreček z lásky.

Pohádkový les – děti plní úkoly pohádkových postav, ve spolupráci s rodiči a širokou veřejností.

Duhový týden – oslava dne dětí, kdy děti kreslí na chodníku, hrají veselé hry, hledají v lese poklad, sledují pohádku, jedou na výlet nebo na představení do divadla.

Stužkování školáků – slavnostní stužkování školáků ve spolupráci s Obecním úřadem Viničné Šumice.

Návštěva 1. třídy – návštěva kamarádů v základní škole.

Návštěva místní knihovny – děti se seznámí s paní knihovnicí, prohlédnou si prostory knihovny, poslechnou si pěknou pohádku.

Návštěva budovy Obecního úřadu Viničné Šumice – děti si prohlédnou prostory obecního úřadu, navštíví pana starostu v jeho kanceláři.

Poslední zvonění – loučení s dětmi, které odcházejí do školy. Zazpíváme oblíbenou písničku a zazvoníme zvonečkem na šťastnou cestu

Podzimní a jarní výtvarné dílny – společně s rodiči děti vyrábějí dekorace k výzdobě pokojíčků.

Školní družina

Součástí školy je školní družina, s kapacitou až 90 žáků.

Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětěm z mŠ, žáků, ze ZŠ a zaměstnancům.