Výchovný poradce

poradenské činnosti metodické a informační činnosti
vyhledávání a orientační vyšetření žáků, kteří potřebují podporu metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy, příprava a vyhodnocování plánu pedagogické podpory, naplňování podpůrných opatření, tvorba a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky
příprava návrhů na další péči, spolupráce na plánu pedagogické podpory poskytování informací o činnosti školy a o dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
nastavení podpůrného opatření 1. stupně (v rámci školy) předávání odborných informací z oblasti poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy
spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) při zajišťování podpůrných opatření a intervenčních činností
příprava a zajištění podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinace poskytování poradenských služeb školou a školskými poradenskými zařízeními, koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků