Školní metodik prevence

metodické a koordinační činnosti informační činnosti poradenské činnosti
tvorba a evaluace minimálního preventivního programu školy zajišťování odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů, projektů, o metodách a formách specifické primární prevence předávání pedagogům poskytování poradenských služeb žákům s projevy rizikového chování a jejich ZZ, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště
příprava aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí a dalších projevů rizikového chování prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole
vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování, vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy, koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy aktualizace databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, PPP, zdravotnická zařízení, policie, orgány sociální péče, nestátní organizace, centra krizové intervence, odborníci příprava podmínek pro integraci žáků s poruchami chování ve škole, koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům
individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům
kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště, participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

Školní dokumenty ke stažení

Prevence šikany – příloha Minimálního preventivního programu školy ZDE
Kontakty sociálních služeb – Šlapanice ZDE