Speciální pedagog

diagnostika a depistáž metodická podpora konzultační, poradenské a intervenční práce
vyhledávání žáků s rizikem vzniku SVP a zařazení do vhodného preventivního, intervenčního programu, či speciálně pedagogické péče poskytování podpory rodičům i pedagogům při překonávání překážek při zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami koordinace poskytování podpory ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání metodická pomoc třídním učitelům a ostatním pedagogům - podpůrné materiály, informace, pomůcky, možnosti dalšího vzdělávání individuální či skupinová speciálně pedagogická péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – pedagogická intervence, předmět speciálně pedagogické péče, prevence školního neúspěchu
konzultace s asistentkami pedagoga zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů, zapůjčování pomůcek
individuální konzultace pro žáky a rodiče v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb

Přehled užívaných metod

Metoda instrumentálního obohacování

– metoda je vhodná jak pro děti s poruchami učení, tak i pro nadané jako stimulační prostředek

– pro klienty – seniory, dospělí po mozkové příhodě či traumatech hlavy v rámci neuro- a kognitivní rehabilitace či jako aktivizační metoda prevence snížení mentálních funkcí mozku.

Více o metodě ZDE

Metoda HANDLE

– zaměřeno na neurovývojové obtíže -“ jemná a respektující cesta terapie“

Více o metodě ZDE

Metoda prof. Elkonina patří do oblasti kognitivní psycholingvistiky, která se zabývá vývojem gramotnosti a úlohou fonematického uvědomování ve čtení a psaní v předškolním i mladším školním věku

Diagnostické metody zaměřené na deficity dílčích funkcí, neurovývoj a skríning dětí mladšího školního věku, pracuji s intervenčními nástroji k prevenci školní neúspěšnosti (úskalí se soustředěním, nesamostatností, impulzivitou)

Program ROPRATEM – rozvoj pracovního tempa – Mgr. Iva Kopecká, Mgr. Dagmar Žeňková

Neurovývojová terapie p. Volemanové